Survey For Urban Homeless


Homeless Report


ULB:Shrirampur

 WARD:prabhag no.1 Gondhawani gaon, Prabhag no.2 Navin sathwan talav parisar, Prabhag no.3 Tahasil karyalay parisar, Prabhag no.4 Borawake college parisar, Prabhag no.9 Dashmeshnagar chowk parisar

back
S NO Name Gender Age Photo